Dịch vụ tài chính

Dịch vụ kế toán

 1. Kiểm tra các tài liệu đầu vào và đầu ra phù hợp với quy định;

 2. Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán và chứng từ;

 3. Thực hiện kế toán và kế toán trên phần mềm kế toán máy tính;

 4. Tài sản kế toán và khấu hao;

 5. Chuẩn bị và in sổ kế toán theo quy định kế toán;

 6. Lập báo cáo tài chính;

 7. Bổ nhiệm nhân viên làm kế toán;

 8. Làm việc với công ty kiểm toán;

Dịch vụ thuế

 1. Khai thuế đầu tiên cho công ty mới thành lập.

 2. Khai thuế giấy phép;

 3. Đăng ký mã số thuế cho nhân viên;

 4. Chuẩn bị báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định hàng tháng (VAT, thuế TNCN, thuế TNDN).

 5. Chuẩn bị báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định hàng quý (VAT, thuế TNCN, thuế TNDN)

 6. Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm theo quy định.

 7. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm (CIT)

 8. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm (PIT)

 9. Làm việc và giải thích cho cơ quan thuế thay mặt cho công ty của bạn trong phạm vi công việc đã được thực hiện.

 10. Thông báo số tiền thuế phải trả, thời gian nộp thuế.

Các dịch vụ

Dịch vụ tài khoản chính

 1. Bổ nhiệm nhân viên kế toán trưởng cho doanh nghiệp của bạn;

 2. Thực hiện công tác kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thuế

 1. Tư vấn kế toán, thuế (VAT, thuế TNCN, thuế TNDN) và hóa đơn cho doanh nghiệp của bạn trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

 2. Làm việc với cơ quan thuế.

 3. Làm việc và giải thích với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã được thực hiện.

Dịch vụ trả lương

 1. Chuẩn bị và tính lương cho cán bộ công nhân viên hàng tháng;

 2. Chuẩn bị bảng lương hàng tháng bao gồm tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp hàng tháng;

 3. Tính toán số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

Dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động

 1. Thực hiện thủ tục đăng ký lao động.

 2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.

Gửi báo cáo

 1. Nhận chứng từ từ doanh nghiệp của bạn.

 2. Gửi báo cáo cho cơ quan thuế.